Misiune

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi promovează o politică de dezvoltare economică şi socială coerentă, a judeţului, prin acţiuni şi iniţiative grupate în trei direcţii principale:

 • Reprezentarea şi protejarea intereselor economice ale firmelor din punct de vedere economic şi administrativ, pe plan local, naţional sau internaţional;
 • Realizarea unei game largi de servicii specializate adresate firmelor şi întreprinzătorilor din toate domeniile de activitate şi sprijinirii acestora în toate etapele de dezvoltare a afacerii;
 • Dezvoltarea instituţională prin structurile gestionate de CCIA Galați în cadrul cărora aceasta joacă un rol activ: Fundaţia Şcoala Română de Afaceri a Camerelor de Comerț și Industrie-Filiala Galați, C.C.I. Veritas S.R.L. Galaţi, Enterprise Europe Network, Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați.

Profil

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi este o organizaţie autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, creată în scopul de a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi din străinătate.

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, membru de drept al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, a dezvoltat relaţii de cooperare la nivel naţional şi internaţional cu Camerele de Comerţ precum şi cu instituţii şi autorităţi ale administraţiei locale şi centrale.

Prin intermediul acestor relatii de colaborare şi prin participarea la diverse programe de asistenţă tehnică şi financiară ale Uniunii Europene, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați a dezvoltat numeroase iniţiative de mare interes atât pentru mediul de afaceri cât şi pentru societatea civilă din Galaţi.

Asistenţă şi eliberare de documente pentru firmele gălățene:

 • Eliberează certificate de IMM-uri;
 • Eliberează adeverințe pentru firmele membre ale CCIA Galați;
 • Eliberează recomandări pentru firmele membre ale CCIA Galați.

Reţeaua “Enterprise Europe Network”

 • Acordă asistenţă întreprinderilor, în vederea extinderii către o dimensiune internaţională;
 • Încurajează activităţile inovatoare, produsele noi şi beneficierea de oportunităţi oferite de piaţa unică;
 • Facilitează accesul la informaţii privind programele şi finanţarea Uniunii Europene;
 • Facilitează schimbul de informaţii între Comisia Europeană şi antreprenorii din România.

Centrul Enterprise Europe Network CCIA Galati: Strada Cetăţuiei nr.1, cod 800226, tel: 0040-236-460545, fax: 0040-236-460650, e-mail: [email protected]

Relaţii economice şi de promovare instituțională

 • Organizează târguri şi expoziţii şi prestează servicii la cererea expozanţilor (servicii tehnice, administrative, de presă şi publicitate);
 • Organizează misiuni economice şi inițiază parteneriate instituționale;
 • Identifică potenţiali parteneri de afaceri;
 • Portrete de firmă, seminarii şi simpozioane;
 • Oferă publicitate firmelor locale în cataloagele anuale ale Topului firmelor;
 • Oferă oportunităţi de afaceri (oferte, cereri, propuneri de cooperare);
 • Eliberează certificate de origine, certificate de forţă majoră şi alte certificări de documente privind activităţile de import- export;

Certificate de origine

Certificatul de origine este un document utilizat în comerţul internaţional care atestă faptul că bunurile au fost produse într-o anumită ţară.

Pentru eliberarea certificatelor de origine privind exportul românesc, exportatorul român depune un formular-cerere, însoţit de următoarele documente:

- factură externă (invoice+packing list);
- declaraţia de origine (conf.normelor Regulamentelor UE );
- certificatul de înregistrare a firmei la Registrul Comerţului;
- alte documente care să ateste originea: certificat de origine străin, declaraţie vamală, fişa tehnologică a produsului etc.

Un certificat de origine emis de către CCIA Galaţi corespunde unei singure facturi.

Tarif certificat de origine (TVA inclus) : 541,45 lei ; Tarif redus – membru CCI (TVA inclus): 433,16 lei

conform deciziei click aici

Pentru documentare:

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi: Strada Cetăţuiei nr.1, cod 800226, tel.: 0040-236-460545, fax: 0040-236-460650, e-mail: [email protected]

Certificarea existenţei cazului de forţă majoră

La solicitarea scrisă a agenţilor economici adresată Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, Departamentul de formalitati si documente, certifică existenţa cazului forţă majoră, în baza art.28, alin.2, litera i din Legea 335/2007.
Solicitarea va cuprinde prezentarea faptică şi detaliată a evenimentului, a consecinţelor acestora în relaţia cu partenerul contractual şi argumente juridice că evenimentul invocat reprezintă forţă majoră.
Avizul/certificatul de forţă majoră se emite în bază documentelor doveditoare depuse exclusiv de solicitant. Documentele vor cuprinde cel puţin :

– contractul comercial afectat de evenimentul de forţă majoră, cuprinzând clauza de forţă majoră;

– atestări de la organele, autorităţile şi instituţiile abilitate, de la caz la caz, privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului;

– notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale.

Documentele se prezintă în original sau în copie certificată de solicitant. Solicitantul îşi asumă întreaga răspundere, inclusiv penală, pentru veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate odată cu solicitarea adresată Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi.
Regulile generale CCIA Galati de avizare a existentei cazului de forta majora (CCIA Galati – REGULI GENERALE DE AVIZARE FM.pdf)

Model Cerere avizare (CCIA Galati- Cerere avizarea.doc)

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi: Strada Cetăţuiei nr.1, cod 800226, tel.: 0040-236-460545, fax: 0040-236-460650, e-mail: [email protected]

Formarea profesională

 • Organizează programe de formare profesională prin cursuri de durată variabilă, cursuri pentru competențe cumune, cursuri de inițiere, perfecționare, specializare, calificare;
 • Organizează workshop-uri, colocvii, conferinţe şi mese rotunde;
 • Organizează cursuri în system formal și non-formal;

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați organizează activitatea de formare profesională prin departamentul de formare profesională sau prin structura Fundația Şcoala Română de Afaceri a Camerelor de Comerţ şi Industrie – Filiala Galaţi.

Fundația Şcoala Română de Afaceri a Camerelor de Comerţ şi Industrie – Filiala Galaţi: Strada Cetăţuiei nr.1, cod 800226, tel.: 0040-236-461188, fax: 0040-236-460650, e-mail: [email protected]

Arbitraj Comercial

 • Oferă informaţii iniţiale pentru prevenirea incidentelor în afaceri;
 • Acordă consultanţă procedurală;
 • Conciliază, pentru rezolvarea pe cale amiabilă, litigiile comerciale;
 • Rezolvă litigiile comerciale prin decizii definitive cu titlu executoriu.

Curtea de Arbitraj Galaţi: Strada Cetăţuiei nr.1, cod 800226, tel.: 0040-236-461188, fax: 0040-236-460650, e-mail: [email protected]

Bursa Română de Mărfuri- Terminalul Galaţi

 • Organizează licitaţii publice deschise pentru achiziţii şi vânzări de mărfuri, servicii şi lucrări;
 • Organizează licitaţii pentru vânzare şi cumpărare de bunuri mobile şi mărfuri;
 • Prestează servicii de selectare a ofertelor de achiziţie produse, servicii şi lucrări.

Bursa Română de Mărfuri Terminalul Galaţi: Strada Cetăţuiei nr.1, cod 800226, tel.: 0040-236-461188, fax: 0040-236-460650, e-mail: [email protected]