Misiune

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi promovează o politică de dezvoltare economică şi socială coerentă, a judeţului, prin acţiuni şi iniţiative grupate în trei direcţii principale:

 • Reprezentarea şi protejarea intereselor economice ale firmelor la nivel politic, economic şi administrativ, pe plan local, naţional sau internaţional;
 • Realizarea unei game largi de servicii specializate adresate firmelor şi întreprinzătorilor din toate domeniile de activitate şi sprijinirii acestora în toate etapele de dezvoltare a afacerii;
 • Dezvoltarea instituţională, înfiinţarea de societăţi comerciale, fundaţii şi asociaţii, structuri gestionate de Cameră, în cadrul cărora aceasta joacă un rol foarte activ (Fundaţia Şcoala Română de Afaceri, Fundaţia pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii, C.C.I. Veritas S.R.L. Galaţi, Fundaţiile pentru asistenţa bătrânilor şi familiilor cu mulţi copii în stare de risc social) precum şi prin asistenţa acordată organizaţiilor neguvernamentale care activează în domeniul economic, social, educaţional, protecţia mediului etc.

Profil

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi este o organizaţie autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, creată în scopul de a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi din străinătate.

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, membru de drept al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, a dezvoltat relaţii de cooperare la nivel naţional şi internaţional cu Camerele de Comerţ precum şi cu instituţii şi autorităţi ale administraţiei locale şi centrale.
Prin intermediul acestor parteneriate precum şi prin participarea la diverse programe de asistenţă tehnică şi financiară ale Uniunii Europene, Camera a dezvoltat numeroase iniţiative de mare interes atât pentru mediul de afaceri cât şi pentru societatea civilă din Galaţi.

Serviciile oferite de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi sunt permanent diversificate şi perfecţionate, privind promovarea comerţului internaţional, dezvoltarea industriei şi serviciilor într-o manieră care să sprijine firmele în faţa exigenţelor impuse de competiţia pe piaţa internă şi internaţională.

Asistenţă şi formalităţi pentru începerea unei afaceri

 • Acordă consultanţă şi informare juridică preliminară înfiinţării de societăţi comerciale;
 • Oferă consultanţă privind procedurile de înfiinţare şi documentele necesare;
 • Oferă consultanţă privind modificarea documentelor societăţii;
 • Eliberează acte constatatoare şi certificate de membru.

Reţeaua “Enterprise Europe Network”

 • Acordă asistenţă întreprinderilor, în vederea extinderii către o dimensiune internaţională;
 • Încurajează activităţile inovatoare, produsele noi şi beneficierea de oportunităţi oferite de piaţa unică;
 • Facilitează accesul la informaţii privind programele şi finanţarea Uniunii Europene;
 • Facilitează schimbul de informaţii între Comisia Europeană şi antreprenorii din România.

Centrul Enterprise Europe Network CCIA Galati:Str. Mihai Bravu nr.46, Galaţi,
tel.: 0040-236-460545, fax: 0040-236-460650, e-mail: [email protected]

Relaţii economice şi de promovare

 • Organizează târguri şi expoziţii şi prestează servicii la cererea expozanţilor (servicii tehnice, administrative, de presă şi publicitate);
 • Organizează misiuni economice şi parteneriate;
 • Identifică potenţialii parteneri de afaceri şi de surse de mărfuri;
 • Eliberează certificate de origine, certificate de forţă majoră şi alte certificări de documente legate de activităţile de import- export;

Certificate de origine

Camera de Comerţ Industrie şi  Agricultură Galaţi este abilitată, prin Legea 335/2007 să emită certificate de origine.

Certificatul de origine este un document utilizat în comerţul internaţional care atestă faptul că bunurile au fost produse într-o anumită ţară.

Pentru eliberarea certificatelor de origine privind exportul românesc, exportatorul român depune un formular-cerere, însoţit de următoarele documente:

 • factură externă (invoice+packing list);
 • declaraţia de origine (conf.normelor Regulamentelor UE );
 • certificatul de înregistrare a firmei la Registrul Comerţului;
 • alte documente care să ateste originea: certificat de origine străin, declaraţie vamală, fişa tehnologică a produsului etc.

Un certificat de origine emis de către CCIA  Galaţi corespunde unei singure facturi.

Tarif certificat de origine (TVA inclus) :  541,45 lei ;  Tarif redus –  membru CCI (TVA inclus): 433,16 lei

conform deciziei click aici

Pentru documentare:

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi: Str. Mihai Bravu nr.46, Galaţi, tel.: 0040-236-460545, 460312, 461188, fax: 0040-236-460650, e-mail: [email protected]

Certificarea existenţei cazului de forţă majoră

La solicitarea scrisă a agenţilor economici adresată Camerei de Comerţ şi Industrie Galati, Departamentul de formalitati si documente, certifică existenţa cazului forţă majoră, în baza art.28, alin.2, litera i din Legea 335/2007.
Solicitarea va cuprinde prezentarea factică şi detaliată a evenimentului, a consecinţelor acestora în relaţia cu partenerul contractual şi argumente juridice că evenimentul invocat reprezintă forţă majoră.
Avizul/certificatul de forţă majoră se emite în bază documentelor doveditoare depuse exclusiv de solicitant. Documentele vor cuprinde cel puţin :

 • contractul comercial afectat de evenimentul de forţă majoră, cuprinzând clauza de forţă majoră;
 • atestări de la organele, autorităţile şi instituţiile abilitate, de la caz la caz, privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului;
 • notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale.

Documentele se prezintă în original sau în copie certificată de solicitant. Solicitantul îşi asumă întreaga răspundere, inclusiv penală, pentru veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate odată cu solicitarea adresată Camerei de Comerţ şi Industrie Galati.

Regulile generale CCIA Galati de avizare a existentei cazului de forta majora (CCIA Galati – REGULI GENERALE DE AVIZARE FM.pdf)

Model Cerere avizare (CCIA Galati- Cerere avizarea.doc)

Întocmeşte scrisori de recomandare şi corespondenţă comercială;

 • Portrete de firmă, seminarii şi simpozioane;
 • Oferă publicitate firmelor locale în cataloagele anuale ale Topului firmelor;
 • Oferă oportunităţi de afaceri (oferte, cereri, propuneri de cooperare);
 • Desfăşoară activitatea de Arhivă electronică pentru garanţii reale mobiliare.

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi: Str. Mihai Bravu nr.46, Galaţi, tel.: 0040-236-460545, 460312, 461188, fax: 0040-236-460650, e-mail: [email protected], [email protected]

Perfecţionare profesională

 • Desfăşoară programe de formare continuă prin cursuri de scurtă şi lungă durată, seminarii, specializări postuniversitare;
 • Organizează cursuri de specializare profesională pe termen lung, cursuri postliceale;
 • Organizează workshop-uri, colocvii, conferinţe şi mese rotunde.

Şcoala Română de Afaceri a Camerelor de Comerţ şi Industrie din România- Filiala Galaţi: Str. Portului nr. 23, Parcul pentru Tehnologia Informaţiei, tel.: 0040-236-414777, fax: 0040-236-414778, e-mail: [email protected]

Arbitraj Comercial

 • Oferă informaţii iniţiale pentru prevenirea incidentelor în afaceri;
 • Acordă consultanţă procedurală;
 • Conciliază, pentru rezolvarea pe cale amiabilă, litigiile comerciale;
 • Rezolvă litigiile comerciale prin decizii definitive cu titlu executoriu.

Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi: Str. Mihai Bravu nr.46, Galaţi,
tel.: 0040-236-460545, 460312, 461188, fax: 0040-236-460650, e-mail: [email protected]

Asigurarea Calităţii

 • Oferă asistenţă în elaborarea documentaţiei şi Sistemelor de Management al Calităţii şi Mediului;
 • Organizează cursuri de perfecţionare pentru auditori interni;
 • Realizează activităţi de evaluare în vederea certificării conformităţii cu standardele ISO;
 • Efectuează audituri interne calitate şi mediu şi asigură mentenanţa Sistemelor de Management ale Calităţii şi Mediului implementate.

Centrul de Consultanţă pentru Managementul Calităţii şi Mediului: Str. Mihai Bravu nr.46, Galaţi,
tel.: 0040-236-460545, 460312, 461188, fax: 0040-236-460650

Bursa Română de Mărfuri- Terminalul Galaţi

 • Organizează licitaţii publice deschise pentru achiziţii şi vânzări de mărfuri, servicii şi lucrări;
 • Organizează licitaţii pentru vânzare şi cumpărare de bunuri mobile şi mărfuri;
 • Prestează servicii de selectare a ofertelor de achiziţie produse, servicii şi lucrări.

Bursa Română de Mărfuri Terminalul Galaţi: Str. Mihai Bravu nr.46, Galaţi, tel.: 0040-236-460545, 460312, 461188, fax: 0040-236-460650, e-mail: [email protected]

Toate serviciile oferite de structurile Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi sunt conforme cu cerinţele standardului ISO 9001:2015, conformitate certificată de către TÜV CERT prin TÜV SÜD Management GmbH.